Faculty

Teaching Faculty

S.No Staff Name Designation
1 Mrs. G.R. SRI JEY LAKSHME, M.Pharm., Principal
2 Mrs. T. GNANA SAHAYA JEYANTHI, B.Pharm., Lecturer
3 Mrs A. JENITHA, B.Pharm., Lecturer
4 Mrs.J. VIJAYA PRIYA, B.Pharm., Lecturer
5 Mrs. G.MALATHY, B.Pharm., Lecturer
6 Ms. R.MARIAMMAL, B.Pharm., Lecturer
7 Mr. C.SURESH ,B.Pharm., Lecturer
8 Mrs. JANSIRANI, B.Pharm., Lecturer

Anti Ragging Committee

Mrs. G.R. SRI JEY LAKSHME, M.Pharm PRINCIPAL
Mr. S.PARAMAPANDIAN , B.Pharm SENIOR LECTURER
Mrs. T.GNANA SAHAYA JEYANTHI, B.Pharm LECTURER
Mr. C.SURESH, B.Pharm LECTURER
Mr. S.MARIAPPAN ADVOCATE