Administrations

Governing Council

S. SHUNMUGA VELAYUTHAM, M.Sc.,

 

Treasurer & Correspondent

G.R. SRI JEY LAKSHME, M.Pharm

 

Principal

S.PARAMAPANDIAN, B.Pharm

 

Senior Lecturer

T.GNANA SAHAYA JEYANTHI, B.Pharm

 

Lecturer